Play @ Home

 

https://fb.watch/2S9Y-xenKE/

เมื่อปล่อยให้เด็กได้เล่นแล้ว ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ต้องทำอย่างไร?
“นั่งดู นั่งเล่นโทรศัพท์ นั่งเม้าท์ หรือวิ่งตามห้ามลูก”
…เมื่อเด็กได้เล่น บทบาทของผู้ปกครอง คือ สนับสนุนการเล่นของลูกๆ ค่ะ
ดูแลความปลอดภัย สนับสนุนอุปกรณ์ หรือหากเป็นไปได้ผู้ปกครองควรแบ่งเวลามาเล่นกับลูก จะยิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และการเรียนรู้ของเด็กๆด้วย
…แต่บทบาทที่สำคัญที่สุดคือ “เปิดโอกาส ให้เด็กได้เล่น”
https://www.facebook.com/iamchildpage/videos/444405753636764