30 yrs (ปี54)

fcd.30 year.ดาวโหลดที่นี่

๓๐ ปี มพด. สังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็ก

Happy  Kids..Happy Community..

    เด็กเป็นสุข…สังคมเป็นสุข

กองบรรณาธิการ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, ๒๕๕๕

 จุดเริ่มต้นการทำงานเพื่อเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ก่อตั้งเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕ จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิชาการ คนทำงานด้านเด็ก ที่มุ่งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส คือ ๑)โครงการแด่น้องผู้หิวโหย  ๒) กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็กหรือโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก ปัจจุบันขยายเป็นแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และ๓) ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กหรือโครงการแรงงานเด็ก   เพื่อร่วมกันทำงานพัฒนาเด็กตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคมและเด็กที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ   ในช่วง ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็ก ๔ กลุ่มเป้าหมาย  คือ กลุ่มเด็กในชนบท (ผ่านโครงการแด่น้องผู้หิวโหย) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสื่อ (ผ่านงานโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก)  กลุ่มเด็กที่ต้องมาขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก (ผ่านโครงการแรงงานเด็ก) และกลุ่มเด็กในชุมชนเมือง (ผ่านโครงการครอบครัวชุมชนพัฒนา)

บนเส้นทางการทำงานที่ผ่านมา

จากประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาเด็กตลอด ๒๙ ปีที่ผ่านมา มพด. ได้เรียนรู้ ริเริ่มและพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเน้นการทำงานเชิงลึก ใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ประสานงานกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก การผลักดันด้านกฎหมายและนโยบาย เป็นตัวแทนในคณะกรรมการและอนุกรรมการการพัฒนาเด็ก ในคณะต่าง ๆ มีการศึกษาวิจัยสภาพปัญหา เชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษามาใช้ในการทำงาน อันก่อให้เกิดบทเรียนจากการทำงานที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังตัวอย่างบางส่วน ต่อไปนี้