สื่อสร้างสรรค์ พลังเด็กและเยาวชน(ปี2555)

หนังสือปี2555ดาวโหลดได้ที่นี่

“สื่อสารสร้างสรรค์ พลังเด็กและเยาวชน”

DO   YOU  HEAR  ME ?

Foundation for  Child Development (FCD) -2012   Annual Report

           ก้าวสู่ปีที่ 31 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ยังคงมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตกอยู่ในสภาวะยากลำบากทั้งในเมืองชนบทและให้ความช่วยเหลือแรงงานเด็กต่างชาติ ลาว พม่าและกัมพูชา ปัจจุบันสถานการณ์กลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก มีจำนวนทั้งสิ้น  5 ล้านคนจาก 23 ล้านคน กลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากก็ยังอยู่เช่นเดิมและยังมีประเด็นปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะผลกระทบที่มาจากเทคโนโลยีที่เจริญไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีดีโอเกมส์ อุปกรณ์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้แต่บางครั้ง การที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากเกินพอดีก็อาจส่งผลเสียได้ โดยเฉพาะกับเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะการใช้งานอย่างเหมาะสม ในขณะที่สื่อเป็นตัวสำคัญที่นำพาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม สื่อจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในสังคม ส่งผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์และในเชิงลบต่อผู้รับสื่อคือเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะและวิเคราะห์ได้ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย สร้างความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคม ในปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ทดลองโครงการ สื่อสารสร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก มีรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นการสื่อสารเรื่องราวของเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายด้วยข้อจำกัดของเด็กๆที่มีบุคลิกภาพพื้นฐานทางสังคมความเชื่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้โครงการฯสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามวัย เน้นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กและสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้หลักการ เล่น เรียนรู้ แบ่งปัน สันติ ควบคู่กับการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์

การทำงานให้ความช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ละวัน ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทำให้เด็กในพื้นที่ต้องรับรู้และเผชิญกับเหตุความรุนแรงรายวัน ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ร้านน้ำชา ตามท้องถนน ซึ่งเรื่องนี้ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เห็นว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กว่า 300 คน ได้รับบาดเจ็บ และอย่างน้อยอีกกว่า 50 คน เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงนี้ มูลนิธิฯได้ลงไปทำงานในเชิงลึกในระดับกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก ครอบครัวและชุมชน มีทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพให้กับเด็กและครอบครัว มีการจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 นี้มูลนิธิฯ ได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็ก ”อาคารแด่น้องผู้หิวโหย”  โดยมีพระไพศาล วิสาโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณอานันท์  ปันยารชุน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ทอด ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินปัญโณ ได้รับยอดบริจาคจำนวน 2 ล้านกว่าบาท มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน สถานศึกษา สื่อมวลชนทุกแขนง และบุคลทั่วไปทุกท่าน ที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและการดำเนินงานของมูลนิธิฯมาเป็นประจำ และร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าสร้างอาคารเพื่อการพัฒนาเด็กในครั้งนี้  ขอให้กุศลจิตของท่านช่วยให้ท่านชุ่มชื่นเบิกบานมีความสุขกายสบายใจตลอดไป