42ปี เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก …
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
นับจาก 31 มีนาคม2525 ที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ก่อกำเนิด แม้ด้วยจำนวนทรัพยากรที่มีจำกัด คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ทุกคน ได้ลงแรงทั้งกาย ใจ และกำลังความคิด ให้กับงานหลักที่สำคัญทั้ง 3 โครงการคือ โครงการแด่น้องผู้หิวโหย โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อ เด็ก และ โครงการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็ก มาโดยตลอด
มูลนิธิฯ ได้มีบทบาทเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มี ต่อเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโภชนาการ สื่อมวลชน การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ให้สังคมได้รับทราบอยู่เสมอด้วยข้อมูลที่เราได้จากผู้ปฏิบัติงานประจำของเรา และในระยะหลัง ๆ นี้ ก็ได้เพิ่มบทบาทเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิต เยาว์วัยที่เป็นสุขให้แก่เด็ก ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิด ด้วยความเข้าใจใน ธรรมชาติ ความต้องการและพัฒนาการของเด็ก ที่มีแตกต่าง กันไปตามวัย ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปัญหาให้มากขึ้น เพราะการพัฒนาเด็ก การพัฒนาคน เป็น กระบวนการที่สลับซับซ้อน ต้องลงทุนสูงฉะนั้นจึงควรใช้วิธี การป้องกันปัญหา ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม เพื่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคมอย่างแท้จริง ซึ่งจะได้ผลดีกว่าที่จะตามแก้ไขปัญหา ดังสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ณ กุมภาพันธ์ 2528
ที่มา : บทความตอนหนึ่ง ในหนังสือประจำปี 2527 ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild