“แด่เด็กของเราทั้งโลก”

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“แด่เด็กของเราทั้งโลก”

โดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ที่มา : หนังสือแด่…เด็กไทยของเรา สรุปประสบการณ์การทำงานรอบสองปี(2527)ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก