จุดเริ่มต้นการทำงานเพื่อเด็ก

จุดเริ่มต้นการทำงานเพื่อเด็ก 
…42 ปี เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก…
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ก่อตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2525 จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิชาการ คนทำงานด้านเด็ก ที่มุ่งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส คือ โครงการแด่น้องผู้หิวโหย กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็กหรือโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก ปัจจุบันขยายเป็นแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กหรือโครงการแรงงานเด็ก เพื่อร่วมกันทำ งานพัฒนาเด็กตาม เป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคมและเด็กที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ
ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild