อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
” สิทธิเด็ก 4 ด้าน “
1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีชีวิตรอดดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีสันติภาพ
และปราศจากความรุนแรง
2.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้เติบโตขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ
3.สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทำร้ายการล่วงละเมิด การละเลย การนำ ไปขาย
การใช้แรงงานเด็กและการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆ
4.สิทธิในการมีส่วนร่วม
เด็กทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก ได้รับการตอบสนองจากผู้ใหญ่และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
ที่มีผลกระทบกับตนเอง