12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

12 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เพื่อให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานเด็ก และช่วยกันยุติการกระทำเหล่านี้
โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 182 ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)เมื่อปี พ.ศ. 2544 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันที เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
อนุสัญญาฉบับที่ 182 หรือ Convention 182 (C182) เกิดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรณรงค์ความร่วมมือเพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)ได้ทำงานช่วยเหลือแรงงานเด็กหลายคนได้หลุดพ้นจากการถูกใช้แรงงาน และพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยองค์ความรู้ที่มพด.มี ได้แก่
ทักษะชีวิต เล่นเพื่อชีวิตเด็ก สิทธิเด็ก สุขภาวะรอบด้าน รวมทั้งทุนการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ทั้งเด็กและครอบครัว
ปัจจุบัน มพด.ก็ยังดำเนินการด้านการพัฒนากลุ่มแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นมพด.จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
เพื่อให้เด็กทุกคนบนโลกได้มีชีวิตที่ดีและปลอดภัย
🖐End Child Labour❌