พื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก หนังสือปี 2565

หนังสือปี 2565

พื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้มีการดำเนินงานของแผนงานสนับสนุนและขยายผลพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุข ของเด็ก มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อความสุขและการมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับยุคสมัย เป็นการสร้างทั้งภูมิคุ้มกันและ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ไปพร้อมกันอันจะเป็นเกราะป้องกันในการรับมือกับความผันผวนของโลกอนาคตได้อย่างมั่นคง สร้างฐานความเข้มแข็งในจิตใจ โดยปฏิบัติการผ่านการสร้างพื้นที่และกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกบริบทพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมโดยพัฒนาต้นแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อให้มีโอกาสพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนและเป็นการบ่มเพาะพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้ทุกพื้นที่สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างทักษะ และความเข้มแข็งของเด็กทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่เผชิญความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหรือ การเรียนรู้

จากประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก พบว่า พื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) สามารถเป็นจุดคานงัดใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ช่วยอุดช่องโหว่ในระดับโครงสร้างสังคมซึ่งมีสถานศึกษาทำหน้าที่พัฒนาทักษะวิชาการให้ แก่เด็ก โดย “พื้นที่เรียนรู้” ช่วยเสริมพัฒนาการและทักษะชีวิต ทำให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเอง จนเกิดการมองเห็น คุณค่าในตัวตน ซึ่งจะเป็นทั้งวัคซีนที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและฐานทุนของการเรียนรู้ที่จะต่อยอดเมื่อเติบโต

ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กจึงต้องอาศัยผู้คนที่อยู่แวดล้อมเด็กเข้ามาร่วมในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่สามารถทำให้ พื้นที่รอบตัวเด็กเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้ทุกที่ จึงจะสามารถช่วยส่งเสริมบูรณาการให้การเรียนรู้มุ่งเป้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ โดยไม่ติดอยู่ในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียว และจะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเด็กให้กว้างขึ้น สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลายและการเปิดโอกาสได้ลงมือทำ มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างทักษะ แห่งศตวรรษให้เกิดขึ้นได้พร้อมกับการลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางการศึกษาได้จริง

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก ให้เป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด ช่วยสร้าง การเรียนรู้และสัมพันธภาพ เกิดการค้นพบคุณค่า ศักยภาพในตนเอง และสร้างทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อ เติบโตอย่างมีความสุขผ่านกระบวนการส่งเสริมการเล่นอิสระ กระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัย ที่มีความหลากหลายและสอดคล้อง กับวิถีชีวิตและควาต้องการของเด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก

 

คลิกเพื่ออ่าน https://online.pubhtml5.com/vqjv/upze/?fbclid=IwAR3MsYfZE-qwMTf4RDNscat66cbJ7FEn4VD-1BROs3Yx8bU9FA8VI-V4i00#p=1

👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild