เวที “Learning Space” พื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Online แผนงานส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก บริหารแผนโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวทีพูดคุยตั้งต้น “Learning Space” พื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความสุขของเด็กเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับพื้นที่การเรียนรู้เพื่อความสุขของเด็กร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีวิทยากรหลักคือ นายพฤหัส พหลกุลบุตร (พี่ก๋วย มะขามป้อม)

“แผนงานส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก” ได้รับสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ในระยะเริ่มต้น (15 เดือน) ของการนำร่องดำเนินงานในรูปแบบของแผนงาน (programme) ซึ่งจะมีการสานพลังความร่วมมือขององค์กรภาคีจำนวนมากร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้การสานพลังภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ส่งผลให้เกิด “พื้นที่การเรียนรู้” สำหรับเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ที่ฝังตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ และทำหน้าที่ให้การส่งต่อชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนภารกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในชุมชน (multi-sectorial collaboration) ให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานต่อไป

ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก จะเกิดองค์ความรู้/นวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงครอบครัว ที่มีลักษณะเฉพาะ กลุ่มเด็กและเยาวชนเปราะบาง พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เฉพาะ  ที่สนองตอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง และสามารถนำสู่การปฏิบัติหรือขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว การเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น  เพื่อให้เป็นปัจจัยพื้นที่ฐานของการสร้างเสริมสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว  พร้อมมุ่งเน้นกับการตอบสนองปัญหาสุขภาวะเร่งด่วนของกลุ่มเด็กปฐมวัย และกลุ่มเยาวชน  ดังนี้

  1. พัฒนาครอบครัว ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง  และมีสุขภาวะ พร้อมมุ่งเน้นการตอบสนองปัญหาสุขภาวะเร่งด่วนของกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กประถม โดยสนับสนุนบทบาทและทักษะการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวรูปแบบต่างๆ ผ่านพื้นที่เรียนรู้ และผ่านเรื่องการเล่นเพื่อสร้างสุขภาวะ
  2. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแก่บุคลากรที่ดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายครอบครัวและเด็กช่วงวัยต่างๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้กับตนเองและประยุกต์ใช้ในงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มวัย ผ่านเรื่องการเล่นเพื่อสร้างสุขภาวะเด็ก
  3. พัฒนาต้นแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กเพื่อให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นการบ่มเพาะพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องการเล่นเพื่อสร้างสุขภาวะเด็ก

#แผนงานส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก