เวทีเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“

” โควิด19 มีผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวเป็นอย่างมาก อาทิ ปัญหาด้านโภชนาการ เด็กขาดนมแม่ เด็กมีภาวะเครียด สภาพจิตใจย่ำแย่ ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวอย่าร้าง บางครอบครัวตกงาน ไม่มีรายได้ ผู้ใหญ่เกิดภาวะเครียดจากการขาดรายได้ ไม่มีเงินซื้ออาหาร ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่วนเด็กขาดความสุข ขาดพื้นที่เล่นเพื่อเรียนรู้ “
นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
กล่าวในงาน เวทีเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“