มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
3deeforall

จังหวัด
นนทบุรี

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, การเล่น, วิถีชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
209/265 ม.บุศรินทร์ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
สายใจ คงทน 089-1679816

ที่อยู่อีเมล
wearehappyhome@gmail.com

Facebook Page
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ , https://3deeforall.org/

Youtube
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด 3 ดี (พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี) สื่อสร้างสรรค์ กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ครอบครัว ครูปฐมวัย ชุมชน
การจัดกระบวนการการเรียนรู้ในวัยนี้จึงถือว่ามีความสำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาสมอง การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู – พี่เลี้ยง จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ดังนั้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะและทัศนคติของครูและพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของเด็กเล็ก