โรงเรียนบ้านบาตง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โรงเรียนบ้านบาตง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Banbatong School

จังหวัด
นราธิวาส

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านบาตง ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นูรีดา ฮูลูสาและ 0925358507

ที่อยู่อีเมล
ada_12@hotmail.co.th

Facebook Page
โรงเรียนบ้านบาตง บ้านบาตง

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กิจกรรมที่ทำ เป็นกิจกรรม เล่นอิสระ เล่นเปลี่ยนโลก โครงการ Free Main Every Day เล่นอิสระ เล่นได้ทุกวัน โดยให้เด็ก ๆ ได้มีอิสระในการเล่นได้ในทุก ๆ ที่ เล่นกับธรรมชาติ เล่นกับชิ้นส่วน เล่นกับสอ่งที่มีอยู่รอบตัว เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และความคิดสร้างสรรค์