เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
banpakhui

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย ม.3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เยาวลักษณ์ คุณยศยิ่ง

ที่อยู่อีเมล
nalakaa2515@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/kur.noy.doysaged

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC3u-05aPFgepFnkbpyVlKrw

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อส่งเสิรมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิธีการดำเนินงานจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองและเด็กแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์สัปดาห์ ที่ 2และ4 ของเดือน ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ชวนผู้ปกครองและเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการออกำลังกาย การประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติรอบตัว จากเศษวัสดุ จัดพื้นที่การเล่นที่บ้าน ส่งเสริมให้เด็กเลือกรับประทานอทาหารที่ประโยชน์ด้วยกิจกรรมชวนกันปลูก กิจกรรมอ่านสร้างสุขทุกครอบครัว