โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โครงการ ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
bmsp ,Ban Maesapueng School

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น,ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
144 หมู่ 3 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
1. นายจีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์ ครู ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง 063 889 2072
2. นางสาวธีรนาฏ สินสมบูรณ์ ครู ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง 085 867 3892
3. ว่าที่ร้อยตรี สนาน คงอ้าย ผอ.ร.ร.บ้านแม่สะปึ๋ง 094 591 6935

ที่อยู่อีเมล
ganggpark@gmail.com

Facebook Page
https://web.facebook.com/bmsp2014

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
ส่งเสริมพื้นที่การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กผ่านกระบวนการเล่นอิสระ จากครอบครัว ครู และชุมชน
กิจกรรมข้าวต้มมัด สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรียง การให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการห่อข้าวต้มมัด จะทำให้นักเรียนทักษะในการงานทำงาน สามารถทำเอาไว้ทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้คิดค้นและทำต่อกันตั้งแต่โบราณ