มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Foundation for Child Development

จังหวัด
สมุทรปราการ

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, การเล่น, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
179 หมู่ 6 ซอย แบริ่ง 2 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
คุณสุนีย์ สารมิตร 02-3933717-8

ที่อยู่อีเมล
iamchild2016@gmail.com

Facebook Page
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก @iamchildpage

Youtube
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด.

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
คิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเล่นเเละสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม