เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอินดารุลมีนา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอินดารุลมีนา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
indarulmeenanongchok

จังหวัด
กรุงเทพมหาคร

ประเภทของกลุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
8/2 หมู่4 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางอุไรวรรณ นุตตะโยธิน 089-505-7177

ที่อยู่อีเมล
wasalapao@gmail.com

Facebook Page
ศพด อินดารุลมีนา

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนารอบด้านของเด็กทุกด้าน ลักษะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯได้จัดทำขึ้นให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระแต่ในการเล่นอิสระนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของคณะครู