สวนสนุกหรรษา พาเปลี่ยนโลก (โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
สวนสนุกหรรษา พาเปลี่ยนโลก (โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Learning by supet

จังหวัด
นราธิวาส

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ หมู่ 2 ต.เรียง อ.รือเสาะ

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวนูรีย๊ะ กอตอ 0936420798

ที่อยู่อีเมล
korleefah21@gmail.com

Facebook Page
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
โรงเรียนบ้านสุเป๊ะอยู่ในช่วงการเริ่มจะดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างอุปกรณ์สนามเด็กเล่นซึ่งมีต้นทุนในการสร้างและซ่อมแซมเครื่องเล่นที่มีอยู่แล้วด้วยงบประมาณที่จำกัดเพื่อที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ การสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กอย่างสนามเด็ก ในการการพัฒนาร่างกายของเด็กในวัยเรียนช่วง อายุ 5-12 ปี ที่เป็นเครื่องเล่น เพื่อให้เด็ก ได้เล่นเพื่อการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และการยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองครูและผู้ใหญ่ทุกคน ร่วมกันส่งเสริมการเล่นของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กครอบครัวและชุมชนสามารถใช้เพื่อการเรียนรู้ต่อไป เกิด Play Worker จากกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูโรงเรียน ครูศพด. แกนนำ อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทและทักษะการพัฒนาเด็กตามวัย ผ่านการเป็นผู้ดูแลการเล่นของเด็ก ส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เล่น เพราะการเล่นเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงดูเด็กเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตใจ สร้างฉลาดเท่าทันตนเอง ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมของเด็ก สร้างสุขภาวะในเด็กได้ แต่ในช่วงสถนการณ์โควิด19 ที่ระบาดอย่างหนัก ทำให้กิจกรรมต่างๆได้ชะลอไปก่อน แต่ยังมีกิจกรรม แม่ปลูกลูกดูแล เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของจากกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน นักเรียนที่ร่วมกันทำกิจกรรมโดยการผลัดวันกันมาทำเพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และการพบปะกัน จนประสบความสำเร็จ