กลุ่มโชโพเก่อเรอ

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
กลุ่มโชโพเก่อเรอ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
shopogurer

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
คือ : 0810279155

ที่อยู่อีเมล
sripan_th953@yahoo.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/sripan.sitkongkamon

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

ตั้งอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินกิจกรรมให้กับน้องๆ เยาวชน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถิชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบด้วย กิจกรรมทอผ้า ปักผ้า กิจกรรมจักสาน สานตะกร้าใส่ขยะ ตะกร้าใส่ของ กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน อาหารต่างเทศกาลต่างๆของชนเผ่า

กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป
กิจกรรมให้ความรู้ ลงมือทำด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชนเผ่ากะเหรี่ยง