ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสน

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Sno Child Development Center

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
Sno Child Development Center ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางทัศนีย์ บุญพิคำ 0956182355

ที่อยู่อีเมล
thasniybuyphikha@gmail.com

Facebook Page
ทัศนีย์ บุญพิคำ

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสนเป็นดังนี้
ช่วงเปิดเรียนปกติ ครูได้จัดกิจกรรมดังนี้
- จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีชัวโมงการเล่นอิสระทุกวัน โดยให้เด็กได้เลือกิจกรรมที่อยากทำและพาเด็กไปทำโดยการดูแลของครูอย่างใกล่้ชิด
- จัดกิจกรรมการเรียนโดยให้ชุชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยให้ชุมชน ปราช์ญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำของเล่นให้เด็กได้เล่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล่น
ช่วงสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคโควิท- 19 ในพื่้นที่ทำให่้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ปกติ ครูจึงได้จัดกิจกรรมดังนี้
- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กได้จัดกิจกรรมการเล่นอย่างอิสระที่บ้านโดย ครูได้สื่อสารกับผู้ปกครองทางไลน์ และได้แนะนำแนวทางการการจัดกิจกรรมให้เด็ก และภาพกิจกรรมที่เด็กทำมาส่งครู