อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
uttaradittidyim

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
หมู่ที่ 6 43 ตำบล ชัยจุมพล อำเภอ ลับแล 53130

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เค 0864352420

ที่อยู่อีเมล
phoenix.jojoe@outlook.co.th

Facebook Page
อุตรดิตถ์ติดยิ้ม "พื้นที่สร้างสรรค์" ของทุกคน

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระบวนการละคร ศิลปะสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายใน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้มากว่า 20 ปี ในประเด็นเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วนร่วม การสร้างสุขภาวะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เพศศึกษา การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันความรุนแรง ฯลฯ โดยได้ปักหลักดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มาเป็นระยะเวลา 12 ปี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

และได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ในนาม “กิ่งก้านใบ Learn Scape” ให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์สู่สาธารณะในบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติ โดยมีพื้นที่การเรียนรู้ไว้รองรับผู้สนใจหลายรูปแบบ อาทิ ห้องสมุด โรงละครเล็ก ลานเล่น แกลเลอรี่ศิลปะ ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีการเชื่อมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเรียนรู้และกลุ่มองค์กรนักกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เข้าถึงเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในนาม “เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม”

กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป
- กระบวนการละคร (ละครคิดส์สร้างสรรค์ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ละครชุมชน ฯลฯ)
- เยาวชนนักสร้างสรรค์ (พัฒนาบทบาทเยาวชน กระบวนการมีส่วนร่วม การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ)
- การเรียนรู้เท่าทัน (รู้ทันตน รู้ทันสื่อ รู้ทันสถานการณ์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงโลก)
- ศิลปะสร้างสรรค์ (ศิลปะจากธรรมชาติ ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ หุ่นสร้างสรรค์ ฯลฯ)
- ฐานเรียนรู้ทักษะชีวิต (การทำอาหาร งานประดิษฐ์ การเล่น กิจกรรมทางกาย ฯลฯ)