ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
wat-sa-ad

จังหวัด
อุบลราชธานี

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี, เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
40 ม.8 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล 34130

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางปราณีต บุญเนาว์ 0929710727

ที่อยู่อีเมล
praneet.boonnao1968@gmail.com

Facebook Page
-

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
ช่วงมีการจัดการเรียนการสอนแบบOn hand มีการจัดกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำสื่อ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่บ้าน และมีการติดตามประเมินพัฒนาการเด็ก และจัดมุมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน สอดแทรกการเล่นอิสระในช่วงกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเสรี