โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่(โครงการมหัศจรรย์การเล่นในเด็กปฐมวัย)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
we are happy

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 57 หมู่3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางวิไล คุณยศยิ่ง 0931396059

ที่อยู่อีเมล
wilai.khoon@gmail.com

Facebook Page
wilai khoonyosying

Youtube
วิไล คุณยศยิ่ง

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นกิจกรรมการเล่นอิสระในเด็กโดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระด้วยตนเองเช่นการเล่นทางศิลปะการปั้น การเล่นน้ำเล่นทราย การเล่นแป้ง เล่นฟองสบู่ และการเล่นแบบลูสพาร์ท และในตอนนี้เป็นการปิดชั้นเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดcovid-19 ทางโรงเรียนอนุบาลตลาดใหญ่ได้ทำกิจกรรมแบบใช้ชุดสื่อการเล่นโดยแจกชุดสื่อให้เด็กได้ไปทำที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง