กลุ่มยังยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
กลุ่มยังยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
youngyim

จังหวัด
นราธิวาส

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ 44/1 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง 96160

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นายนูรฮีซาม บินมามุ โทร.0872990321

ที่อยู่อีเมล
sumsmile83@gmail.com

Facebook Page
ยังยิ้ม - Youth Smile

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชนมาสื่อสาร เผยแพร่ แกนนำกลุ่มยังยิ้ม เกิดจากการรวมตัวของเด็กนักเรียนมัธยมในอำเภอแว้ง ทั้งโรงเรียนศาสนา และโรงเรียนสามัญ

กิจกรรมหลักๆที่กลุ่มยังยิ้มได้จัดขึ้น คือ การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องนกเงือก ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเด่นของกลุ่ม และจะมีค่าย “ดูนก เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ” ที่ได้จัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรักความหวงแหนต่อธรรมชาติ และจะนำไปสู่การอนุรักษ์ในที่สุด

กิจกรรมที่เปิดบริการ
1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์นกเงือก / การซ่อมแซมโพรงรัง / การติดตั้งโพรงเทียม
3. การจัดการชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน โดยมีศิลปะเป็นเครื่องมื