” Open House อันซีนถิ่นราษีไศล

” Open House อันซีนถิ่นราษีไศล คนสามวัยกับการพัฒนาเด็ก “
มหกรรมเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะขับเคลื่อนนิเวศสุขภาวะ
ณ สวนเอ็นอ้านาเทิง และสวนเรียนรู้ ทาม มูล ถิ่น เยอ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 7 มกราคม 2566
วงโสเหล่ : กระบวนการเรียนรู้ผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก อันซีนถิ่นราศี และเปิดวงเวทีสนา แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานด้วยพลังชุมชน ล้อมวงคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน การมองเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน
Workshop ฐานการเรียนรู้ จากภาคีเครือข่าย
– กระบวนการเรียนรู้ห้องเรียนบันดาลใจ เครือข่ายทุ่งเทินโมเดล 7 โรงเรียน
– กระบวนการเรียนรู้เครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม
– กระบวนการเรียนรู้เครือข่ายสามชายแดนใต้
– กระบวนการอาหารพื้นบ้านเรียนรู้ แบ่งปัน กลุ่มเยาวชนคิดฮอดโซงเลง&หนองหิน
– กระบวนการเรียนรู้ห้องเรียนบันดาลใจ เครือข่ายครูภาคเหนือ
Workshop กระบวนการเรียนรู้หัวใจการเดินเมือง นั่งรถชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตหาอยู่หากินของชนเผ่าเยอในแม่น้ำมูล เเละสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน