Play Worker คู่มือการจัดกระบวนการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)จัดทำ “คู่มือการจัดกระบวนการพัฒนาผู้้อำนวยการเล่น
(Play Worker)” จากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก โดยการสนับสนุน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ผู้อำนวยการเล่น (PlayWorker) โดยมาจากฐานความเชื่อ ความรู้ และประสบการณ์ว่า การเล่นเป็น
ส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเด็ก การเรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็กเริ่มจากการได้เล่น การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสำคัญและมีคุณค่า
มหาศาลเพราะการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการเรียนรู้
อย่างมีความสุข” การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) จึงเป็นกลไกที่
สำคัญในการสร้างกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อม ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
ผ่านการเล่น ครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่อยู่ใกล้ชิดและดูแลเด็ก ฉะนั้นพ่อแม่รวมถึงผู้ปกครอง
สามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นของเด็กได้ ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก อาสาสมัคร
ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นผู้ดูแลเด็กได้เช่นกัน

“ดาวน์โหลด” คู่มือPlay Worker การจัดกระบวนการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น

“อ่านออนไลน์” คู่มือPlay Workerการจัดกระบวนการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น