อบรมผู้อำนวยการเล่น “ Play worker ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการเล่น “ Play worker ” ให้กับทีมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์
เล่นสนุกทุกวันที่ Lotus ในหัวข้อ ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก / ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่น /
การเล่นอิสระกับ Loose Parts / การเล่นตามช่วงวัย / ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) และ เทคนิคการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเล่น
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนหลังจากการอบรม
“ จะกลับไปเล่นกับลูกให้มากขึ้น ซื้อของเล่นให้ลูกน้อยลง แต่จะร่วมกันสร้างของเล่นชิ้นพิเศษและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ”
“ ได้เรียนรู้การสร้างของเล่นจากสิ่งใกล้ตัวที่หลากหลาย”
“ ได้รู้กระบวนการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการของลูกๆ ”
“ ได้รู้วิธีการเล่นกับลูก ”
“ ได้เทคนิคการเรียนรู้ วิธีการทำของเล่นจากของเหลือใช้ และการใช้คำพูดกับเด็ก ๆ “