Play worker

Play worker

มพด.ขยายแนวคิดผู้ดูแลการเล่น Play worker

วันที่ 19-20 ก.ค. 2561 มูลนิธิการพัฒนาเด็ก (มพด.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนการทำงานการเล่นอิสระ ผู้ดูแลการเล่น Play worker และ work shop play day ในเสวนาเชิงปฏิบัติการ “เล่นให้ดี มีพัฒนาการ” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการปาดเจ็บในเด็กและ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในงานมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และชุมชน จาก 7 จังหวัด ได้แก่  จ.น่าน จ.บุรีรัมย์ จ.พิษณุโลก จ.สมุทรปาการ จ.นครปฐม จ.จันทบุรี จ.พิจิตร เข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 50คน และมีแผนงานดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เล่น และผู้ดูแลให้เกิดขึ้น