“การเล่นก็เป็นสิทธิของเด็ก”❤ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี คือวันสิทธิเด็กสากล

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กถือกำเนิดขึ้น โดยมีการจัดทำขึ้นในปี พ.ศ.​2532 ซึ่งอนุสัญญาฯ นี้เป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกถึง 196 ประเทศ ข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์นี้คือ การที่ผู้นำทั่วโลกได้มาร่วมให้สัญญากับเด็กๆ ทุกคน ทุกรุ่น ว่าจะให้ความคุ้มครองดูแลอย่างเต็มความสามารถและเท่าเทียมกัน แม้กระนั้น ก็ยังคงมีเด็กๆ และเยาวชนหลายล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประเทศต่างๆได้ให้สัญญาไว้จากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย เช่น ความยากจน ความรุนแรงต่อเด็ก การละเมิดสิทธิ การเลือกปฏิบัติ การขาดโอกาสที่พึงได้รับ รวมถึงความไม่เท่าเทียม
และในมาตราที่ 31 ได้กล่าวไว้ว่า เด็กจะต้องมีการพักและเวลาพักผ่อน เข้าร่วมกิจกรรม การเล่น สันทนาการที่เหมาะสมตามวัย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และ มีสิทธิเสรีภาพในการเล่น
ซึ่งงานหลักของเรา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก คือการไม่ละเลยที่จะดูแลและพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพตามวัยพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ
😀
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#20พฤศจิกายน
#วันสิทธิเด็กสากล
#เล่น