อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ONLINE*

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ONLINE*
21 ธันวาคม 2564 จากคุณครูมหัศจรรย์ฯ กลุ่ม We are Happy
22 ธันวาคม 2564 จากคุณครูในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการประสานงานของสถาบันพัฒนาสุขภาวะ เขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข
มาเรียนรู้การเป็น Play Worker เรียนรู้ แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมการเล่นอิสระให้กับเด็กๆ
🌟ร่วมส่งเสริมการเล่นอิสระและพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขของเด็ก
👶30 นาที เล่นอิสระ เพิ่มพลังสุขให้เด็กๆ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)