กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายพลังYong อาสา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนและ
เครือข่ายพลังYong อาสา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายพลัง Yong อาสา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เสริมพลังใจให้ตนเองและผู้อื่น
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567