งานมหกรรมรองเมืองเรืองยิ้ม ตอน…รองเมือง เบ่งบาน

” ช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา กลุ่มชุมชนเมืองได้รับผลกระทบหลายด้าน แต่กระบวนการพัฒนาชุมชนไม่ได้หยุดนิ่ง งานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่
สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกัน การดำรงอยู่ของชุมชนเมือง งานมหกรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนภายนอกได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ คุณค่าของผู้คน ”

นายเชษฐา มั่นคง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
งานมหกรรมรองเมืองเรืองยิ้ม ตอน…รองเมือง เบ่งบาน
ณ ถนนรองเมือง (ข้างกำแพงหัวลำโพง)

#มหกรรมรองเมืองเรืองยิ้ม
#รองเมืองเรืองยิ้ม
#รองเมืองเบ่งบาน
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก