ห้องเรียนชีวิตจริง

หลาย ๆ โรงเรียนได้เปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน จากเรียนที่โรงเรียน มาเรียนที่บ้านแทน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน โรงเรียนเมือ่งคง(คงคาวิทยา) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน จากเรียนที่โรงเรียน(On site) มาเรียนที่บ้านแทน โดยผู้อำนวยการชั้นเรียนจะทำชุดแบบฝึก ชุดความรู้ให้นักเรียนไปทำที่บ้าน(On hand) หรือสอนออนไลน์บ้างบางชั้นเรียน
วันนี้จะพาไปเรียนรู้ห้องเรียนชีวิตจริงของ เด็กชายศิลา กุดนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) เกี่ยวกับการทำปลาทูนึ่ง
กระบวนการเรียนรู้หรือทักษะชีวิตเกี่ยวกับการทำปลาทูนึ่งที่ไม่มีอยู่ในห้องเรียน แต่มีอยู่ในชีวิตจริง ที่ได้ลงมือปฎิบัติจริง เป็นการสร้างองค์ความรู้ และ ทักษะชีวิต เรียนรู้เพื่ออยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากถ่ายทอดออกมา