ส่งเสริมสิทธิการศึกษาเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ทำงานส่งเสริมสิทธิการศึกษาให้กลุ่มเด็กข้ามชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ความรู้เรื่องสิทธิการศึกษากับผู้ปกครองกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (ชุมชนสะพานปลา จ.สมุทรปราการ) ที่ให้ความสำคัญ
เรื่องการศึกษาของลูกหลานเปิดเทอมนี้ มีเด็กได้เข้าเรียน 21 คน ขอเชิญชวน มาร่วมกันให้เด็กๆทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
ได้รับการศึกษากันทุกๆคน