เยาวชนนั้นสำคัญไฉน

…เยาวชนนั้นสำคัญไฉน…
42ปี เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก
“เยาวชนมีเป็นจำนวนมากและกำลังอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยพลัง ทั้งทางกาย การเรียนรู้และความคิดเยาวชนเป็นความหวัง ของชาติ ทั้งในด้านการธำรงและพัฒนา มรดกทางวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา ชีวิต สังคมให้มีความก้าวหน้า ความเสมอภาค และความยุติธรรม และการสืบต่อความเป็นเอกราชของชาติ รวมทั้งการใช้วิจารณญานในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพการณ์”
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่มีนโยบายหลักประการหนึ่งที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด เพื่อให้เยาวชนได้ พัฒนา ตนเองรู้จัก อยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยการเรียนรู้จากการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชนมีส่วนร่วม ก็ได้ส่งผลให้เกิดแก่เด็กซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ต่อไป ทั้งนี้ด้วยมีความเชื่อว่า “สังคมใดที่สมาชิกของสังคมนั้นสามารถ สืบทอดกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ต่อๆกันไปแล้ว สังคมนั้นจะอยู่เป็น สุขสันติ ได้โดยแท้”
คุณศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ที่มา : บทความตอนหนึ่ง ในหนังสือประจำปี 2527 ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)