42 ปี การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก

42 ปี การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ยังคงยืนหยัดทำงานกับกลุ่มเด็กต่างๆในสังคม กลุ่มเด็กขาดโอกาสด้านการศึกษา เด็กในสภาวะยากลำบากทั้งในเมืองและชนบท กลุ่มแรงงานเด็กทั้งไทยและข้ามชาติ กลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ และ กลุ่มเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เด็กเกิดน้อยลงทุกๆปี การทำงานประเด็นด้านทุพโภชนาการ ด้านสุขภาพกับกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสและอยู่ในที่ห่างไกล คนทำงานและองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งด้านเศษฐกิจ สังคม มูลนิธิฯเองต้องปรับตัวให้ทัน ขณะเดียวกันการทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยังดำเนินต่อไปคือ ” เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก”
ร่วมสนับสนุนเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild