ให้น้องได้ดื่มน้ำสะอาด ในพื้นที่บนดอยสูงสูง

บริจาคทาง Project เด็กเยาวชนtaejai.com
💧” เด็กเติบโตต้องมีอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนให้สะอาดจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จำเป็นเร่งด่วน
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จึงอยากชวนทุกท่านมาช่วยจัดหาเครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียน 784 คน 6 โรงเรียน
ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภค “💧

ให้น้องได้ดื่มน้ำสะอาด  โรงเรียนในพื้นที่บนดอยสูง

๑.   หลักการและเหตุผล

การพัฒนางานระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ดังนั้นการพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนให้สะอาด เพียงพอ จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ สมวัย โดยเฉพาะการช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหาร จัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดหาน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้สามารถให้บริการแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ ในการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ เพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุจากน้ำเป็นสื่อ ( Water-borne Disease) การบริโภคน้ำดื่มที่มีการ ปนเปื้อนมักเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของผู้เรียน อันส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ สอน ดังนั้น หากโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้สามารถบริการแก่นักเรียน ได้อย่างเพียงพอ จะสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำถึง ๗๐% โดยทุกเซลล์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบ และจะมีการหมุนเวียนน้ำในร่างกายตลอดเวลา ดังนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากต่อมนุษย์เรา ยังระบุว่า โรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันก็เริ่มต้นมาจากสาเหตุง่ายๆ แต่ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจคือ เราดื่มน้ำน้อยจนเกินไป และที่สำคัญน้ำดื่มที่เราดื่มนั้นจะต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคด้วย

         น้ำดื่มสะอาดหมายถึง น้ำดื่มที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคอุปโภค สุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของมนุษย์ การดื่มน้ำที่น้อยจนเกินไป ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของร่างกาย  และใครที่อยากมีสุขภาพดี แข็งแรง ควรนึกถึงวิธีพื้นฐานธรรมชาติคือ การดื่มน้ำสะอาด ในปริมาณเพียงพอ เพื่อทำความสะอาดชำระล้างอวัยวะภายในร่างกาย จะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น และเสริมสร้างสติปัญญาอีกด้วย  น้ำสะอาดจึงเป็นความจำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพของคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกายสามารถป้องกันโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้งการมีสุขภาพพลานามัยดี สดชื่นแจ่มใส

น้ำสะอาด  นอกจากจะใช้สำหรับดื่มแล้ว  การนำน้ำที่สะอาดมาใช้ในการประกอบอาหาร  ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก  เพราะหากดื่มน้ำที่สะอาด  แต่น้ำที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารไม่สะอาด ก็ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงตามไปด้วย  ดังนั้น เพื่อให้สุภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนดีขึ้น  ควรให้เด็กและเยาวชนได้ดื่มนำสะอาดควบคู่กับอาหารที่ปรุงมาจากน้ำดื่มสะอาดเช่นกัน

 

เด็กนักเรียนโรงเรียน กำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำ สำหรับอุปโภคและบริโภคไม่สะอาด  ซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนต้องดื่มน้ำจากน้ำประปาโรงเรียน รวมไปถึงน้ำสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งน้ำที่นำมาดื่มมาใช้ไม่ผ่านการกรองให้สะอาด และการดื่มน้ำไม่สะอาด ก็เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในวัยของเด็กนักเรียน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวนี้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ำให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภคต่อไป

 ๒. ระยะเวลา ๖ เดือน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดและให้บริการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาดไว้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

๓.๓ เพื่อให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

๔.  กลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล บนดอยสูงเด็กๆไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่จะบริโภคได้ ต้องดื่มน้ำประปาที่มีตะกอนหินปูนเจือปนหรือมีสารพิษจากยาฆ่าแมลงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กมาตลอดระยะเวลา ๔๐ กว่าปี โดยทำงานในพื้นที่ห่างไกล ได้พบเห็นปัญหานี้ ขอเชิญชวนคนในสังคมมาร่วมกันจัดซื้อเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กๆและคนในชุมชนรอบๆโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเหมาะสมกับการบริโภค

พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบนดอยสูง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ อำเภอแม่สะเรียง
  • โรงเรียนบ้านมแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะเรียง
  • โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย
  • โรงเรียนบ้านกองแปเหนือ อำเภอสบเมย
  • โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ อำเภอแม่สะเรียง
  • โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย

๖. หลักเกณฑ์การดำเนินงาน

๑) มาตรฐานน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน

๑.๑ ด้านการบริหารจัดการ

๑.๒ ด้านภาชนะและอุปกรณ์

๑.๓ ด้านกระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด

๑.๔ ด้านการจัดกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนรู้

๒) รายการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะขอรับการพิจารณาสนับสนุน

๒.๑ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด เช่น เครื่องกรองน้ำ วัสดุที่ใช้ในการกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ

๒.๒ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ เช่น ท่อประปา ก๊อกน้ำ ข้อต่อ ข้องอ เครื่องปั้มน้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถช่วยส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน

๒.๓ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำชนิดต่างๆ คูลเลอร์น้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่โรงเรียนนำมาใช้ในการเก็บน้ำได้อย่างสะอาดปลอดภัย

๒.๔ ภาชนะสำหรับดื่มน้ำ เช่น แก้วน้ำ ขันน้ำ ขวดใส่น้ำสำหรับนักเรียน

๒.๕ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เช่นวัสดุในการสร้างโรงเรือน ลาดพื้น หรือระบบไฟฟ้าในการควบคุม   ดูแล ควบคุม

บริจาคทาง Project เด็กเยาวชน taejai.com
หรือ บริจาคที่
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
.
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๖ ซอยแบริ่ง ๒ ถ.สุขุมวิท ๑๐๗ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๓๓-๗๑๗-๘ โทรสาร ต่อ ๑๑๒
E-mail : iamchild2004@yahoo.com / iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild